Marketing Automation

7 principes van de AVG wet- en regelgeving

De AVG wet, een uitgebreide Europese privacywet, treedt op 25 mei 2018 in werking. De invoering van de AVG/GDPR wet- en regelgeving is omvangrijk en complex. De juridische content is soms lastig naar de praktijk te vertalen. Er zijn zeven principes die vanaf mei 2018 strakker zijn vastgesteld:

 1. Transparantie
  de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hier van op de hoogte en heeft hier toestemming voor gegeven én kent zijn rechten.
 2. Doelbeperking
  de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld en mogen niet voor andere zaken gebruik worden.
 3. Gegevensbeperking
  enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld.
 4. Juistheid
  de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven.
 5. Bewaarbeperking
  de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel.
 6. Integriteit en vertrouwelijkheid
  de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
 7. Verantwoording
  de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.

De AVG/GDPR wet- en regelgeving is dus primair gericht op bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. De betrokkene moet in duidelijke en eenvoudige bewoordingen over het privacy beleid van belanghebbende worden geïnformeerd.

De documentatieplicht vervangt de meldingsplicht bij de toezichthouder. Hierin staan onder meer de verwerkingsactiviteiten en verantwoordelijken opgenomen. Wanneer de wijze van dataverwerking wordt aangepast dient er een Privacy Impact Analyse (PIA), met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, uitgevoerd te worden.

Meer weten over GDPR? Download onze whitepaper.

DOWNLOAD AVG / GDPR GUIDE